บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน ทั้งในและนอกสถานที่

โดยวิทยากรและช่างผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน มากกว่า 10 ปี

  • ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม