• บริการจำหน่ายและ ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์บรรทุก, โฮมลิฟต์ , เก้าอี้แชร์
  • บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบลิฟต์ทุกประเภท
  • บริการจำหน่ายและติดตั้งทางเลื่อน บันไดเลื่อน
  • จำหน่ายอะไหล่ ลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
  • บริการงานระบบสุขาภิบาล
  • งานไฟฟ้าอาคาร , ระบบไฟถนน
  • ระบบปรับอากาศ
  • งานระบบสื่อสาร , ระบบ SMART CITY
  • บริการจำหน่ายและติดตั้ง เก้าอี้แชร์ สำหรับผู้พิการภายในอาคาร
  • บริการจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดในลิฟต์และภายในและนอกอาคาร
  • งานห้องแยกโรค , งานห้องผ่าตัด

ที่ปรึกษา : วิศวกรโยธาสามัญ 1 คน, วิศวกรเครื่องกลสามัญ 1 คน

และวิศวกรไฟฟ้าสามัญ 1คน